Reklamacje i zwroty

Adres zwrotów

Ostrovski Atelier 
97-400 Bełchatów 
Sadowa 26

Kontakt

Tel: 608 307 111
E-mail: kontakt@ostrovski.pl

Szanowny Kliencie, przeczytaj wstęp!

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji, gdy przesyłka ma oznaki naruszenia, adresat ma prawo żądać jej otwarcia w obecności kuriera, jeszcze przed pokwitowaniem odbioru. Przedstawiciel firmy przewozowej jest w takiej sytuacji zobowiązany dokonać protokolarnego otwarcia przesyłki w obecności adresata. Wyniki oględzin muszą zostać odnotowane niezależnie od stwierdzenia wystąpienia szkody. Jednak gdy uszkodzeń zewnętrznych nie zauważymy, należy pokwitować odbiór, następnie zalecamy otwarcie przesyłki w obecności kuriera i sporządzenie protokołu uszkodzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niemożliwe do zidentyfikowania przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Brak spisania protokołu w takim wypadku powoduje wygaśnięcie roszczeń. Wtedy można przyjąć, że jeżeli kupujący nie spisał protokołu, to przesyłka była w porządku. Jeżeli kurier nie ma przy sobie protokołu szkody i mówi że przyjedzie później, albo następnego dnia, nie powinniśmy przyjąć takiej przesyłki. Zgodnie z prawem przewozowym po odbiorze takiej przesyłki tracimy uprawnienie do żądania odszkodowania od przewoźnika.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, chyba że utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku.

Reklamację dotyczącą paczkomatów może zgłosić zarówno nadawca, jak i odbiorca przesyłki paczkomatowej. Ale co ważne, uruchomienie procedury reklamacyjnej trwale blokuje możliwość doręczenia przesyłki do paczkomatu. Jeżeli Przesyłka Paczkomatowa została już umieszczona w maszynie, to zablokowana zostanie możliwość jej odbioru z Paczkomatu i trafi ona do właściwego oddziału InPost. Co z tego wynika? Jeśli chcesz otrzymać przesyłkę po świętach, nie zgłaszaj reklamacji.

Nieodebranie przesyłki od kuriera i zwrot przesyłki do nadawcy wiąże się z jednoznacznym odstąpieniem od umowy zawartej na odległość.


Reklamacje

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać:

-pisemnie na adres Sprzedawcy (podany wyżej),
-mailowo na adres e-mail (podany wyżej)
-osobiście w siedzibie Sprzedawcy (adres podany powyżej)

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji odesłanych produktów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.


Zwroty

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy kontakt@ostrovski.pl).

Przesyłkę należy oznaczyć tak (etykieta adresowa lub informacja w przesyłce) aby jednoznacznie wskazywała na to, że jest przesłana właśnie od Państwa. Klient oświadcza, że bierze odpowiedzialność za zamówione produkty i traktować je będzie zgodnie z przeznaczeniem. Zwracać można jedynie rzeczy nieużywane, bez widocznych śladów użytkowania nadające się do ponownej sprzedaży. W przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku o zwrot, przesyłka zostanie odesłana na adres z zamówienia z informacją dotyczącą podjętych decyzji.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Konsument może obejrzeć zamówione rzeczy lub przymierzyć je wyłącznie tak, jak mógłby zrobić to w sklepie stacjonarnym, w przeciwnym wypadku poniesienie np. koszty uszkodzenia lub czyszczenia rzeczy.


Gwarancja

Dwuletnia gwarancja zaczyna się w chwili odebrania produktów. Dla podwiązek, szelek, opasek oraz innych produktów wykonanych z gumy szelkowej obejmuje ona następujące elementy:

– Wszystkie elementy metalowe (tj. żabki, klipsy, regulatory, metalowe oczka i ramki, nity, zapięcia itp.) – podlegają wymianie w procesie reklamacji.
– Wszystkie szwy, tzn. miejsca łączenia elementów, w tym skórzanych – podlegają naprawie w procesie reklamacji.

W przypadku produktów zawierających gumę szelkową, Sprzedawca gwarantuje, że do chwili dostarczenia produktu do Klienta, guma pozostaje w stanie bez wad – gwarancją nie zostaje objęta guma szelkowa, u której nie można w jednoznaczny sposób określić, czy wady powstały wskutek nieprawidłowego użytkowania, w szczególności w przypadku wad typu: całkowite rozciągnięcie materiału do braku sprężystości, stałe zniekształcenie oraz zaciągnięcia na powierzchni materiału.

Dla pozostałych produktów gwarancja wg podstaw prawnych Kodeksu Cywilnego.

Wszystkich roszczeń należy dochodzić się w procesie reklamacji, opisanym w regulaminie sklepu oraz w zakładce Reklamacje i Zwroty.
 

Obserwuj nas!

.

Masz pytania?
Zadzwoń!
+ 48 608 307 111