Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka- cookies). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika
 • ostatnio oglądanych produktów
 • oddania głosu w ankiecie

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na nasz adres bądź telefonicznie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ostrovski Atelier sp. z o.o. w organizacji Nip: 7692232611 Regon: 381972995

Wszelką korespondencję do Administratora dotyczącą ochrony danych osobowych proszę kierować w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej rodo@ostrovski.pl, zaś w formie papierowej na adres 97-400 Bełchatów, Wojska Polskiego 23i.

CZĘŚĆ II - PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit „b” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem.

Przetwarzamy Twoje dane osobowych takie, jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności, numer NIP ewentualnie PESEL (os. fiz.) w celu kontaktowania się z Tobą bezpośrednio / przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i wykonania umowy. Przetwarzamy Twoje dane także w celu wypełnienia ustawowych obowiązków o charakterze podatkowym wobec Urzędów Skarbowych oraz o charakterze publiczno-prawnym wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych organów ochrony prawnej. W tym zakresie Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit „c” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku, w którym umowa została/zostanie wykonana przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. w postaci utrwalenia przebiegu realizacji umowy.

CZĘŚĆ III - ODBIORCY

Kto będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych ma dostęp Administrator, podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora oraz osoby działające z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego.  Twoje dane osobowe w związku z wykonywaniem obowiązków publiczno-prawnych mogą zostać przekazane również do organów podatkowych (Urząd Skarbowy) oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

CZĘŚĆ IV - RZETELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PRZETWARZANIA

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy należytej staranności w celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności przetwarzania Twoich danych osobowych, dlatego pragniemy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe podane w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty wygaśnięcia ważności przesłanej oferty.

Dane osobowe przekazane nam w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez 1 rok od daty upływu okresu rękojmi i gwarancji przedmiotu umowy, o ile przepisy obowiązującego prawa nie wymagają przechowywania Twoich danych przez dłuższy okres. W przypadku, w którym Twoje dane osobowe są niezbędne do celów podatkowych, będą one przetwarzane przez okres 5 lat liczone od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora?

W pierwszej kolejności przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych.

W przypadku, w którym Administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe możesz żądać ich niezwłocznego sprostowania.

Jeśli natomiast Twoje dane są niekompletne możesz żądać uzupełnienia danych osobowych, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich przetwarzania.

Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Możesz je zrealizować prosząc o nie Administratora, który prześle Ci je w formie elektronicznej lub wydrukowanej albo bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie Administratora.

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 1. kwestionujesz ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz, aby dane zostały usunięte,
 3. Administrator nie potrzebuje Twoich danych, zaś Tobie są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
 4. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kiedy mogę żądać usunięcia moich danych osobowych?

Możesz również żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, kiedy:

 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta, zaś Administratorowi nie przysługuje prawo do przetwarzania Twoich danych bez konieczności posiadania Twojej zgody,
 3. Wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o którym mowa niżej,
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej bądź prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega administrator,
 6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem Ci usług społeczeństwa informacyjnego i nie wyraziłeś na to zgody, bądź masz poniżej 16 lat i zgody takiej nie wyraził Twój opiekun lub osoba, której przysługuje władza rodzicielska lub też jesteś opiekunem lub przysługuje Ci władza rodzicielska nad osobą, która nie ukończyła lat 16 i nie wyrażałeś zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jakie są inne ważne informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych?

Musisz wiedzieć, że jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak odmówisz ich podania:

 1. na etapie żądania kontaktu - nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować,
 2. na etapie negocjacji - możemy nie mieć możliwości przedstawienia Ci oferty,
 3. na etapie zawierania umowy - może nie dojść do zawarcia umowy.

W przypadku, w którym uzyskanie od Ciebie danych osobowych wynika z konieczności wypełnienia przez Administratora obowiązków o charakterze publiczno-prawnym np. złożenia deklaracji do Urzędów Skarbowych, czy Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa Unii Europejskiej, Polski, bądź innego państwa członkowskiego, którego prawu podlega Administrator, bądź podmiot przetwarzający dane.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Czy będą podlegały profilowaniu? Czy będą przetwarzane na innej podstawie, poza podanymi powyżej?

Nie.

CZĘŚĆ V - SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Czy mogę się sprzeciwić przetwarzaniu moich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu do Administratora wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, zaś dane były przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, lub i dane były profilowane. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych .

CZĘŚĆ VI - SKRAGA DO ORGANU NADZORU

Czy mogę poskarżyć się na Administratora, który narusza przepisy prawa?

W pierwszej kolejność prosimy o bezpośredni kontakt. Postaramy się w pełni odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Jeśli jednak jesteś niezadowolony/a z działań Administratora i uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, może złożyć skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl